REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
prowadzonej przez sklep internetowy
Fundacji Rozwoju Edukacji i Twórczości
z punktem płatności kancelaria.mieroslawska.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.kancelaria.mieroslawska.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy:

Fundacją Rozwoju Edukacji i Twórczości
81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1
fundacja@trenerkreatywnosci.pl
REGON 220380647
NIP 585-14-31-174,

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  www.kancelaria.mieroslawska.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.kancelaria.mieroslawska.pl, prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Twórczości.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
lub
b.) Google Chrome w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
lub
c.) Mozilla Firefox w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
lub
d.) Opera w wersji 9.5 lub nowszej z włączoną obsługą  JavaScript i cookies,

e.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kancelaria.mieroslawska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Twórczości za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fundacji Rozwoju Edukacji i Twórczości.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji Rozwoju Edukacji i Twórczości.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fundacji Rozwoju Edukacji i Twórczości;

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kancelaria.mieroslawska.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich zamówienie.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku umożliwiającego zamówienie lub zakup teraz – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia;

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c.) wybranej metody płatności;

d.) wybranego sposobu i czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku umożliwiającego zamówienie lub zakup teraz.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją Rozwoju Edukacji i Twórczości Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się drogą elektroniczną. W związku z czym nie powstają koszty dostawy.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kancelaria.mieroslawska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) płatnością w systemie PayU,

b.) przelewem na numer konta bankowego 72 1050 1764 1000 0090 9522 3062.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości, 81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1.

7.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Nie dotyczy usług świadczonych droga elektroniczną.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
fundacja@trenerkreatywnosci.pl lub kancelaria@mieroslawska.pl .

7.6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: fundacja@trenerkreatywnosci.pl lub kancelaria@mieroslawska.pl .
Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości udziela 30 dniowej gwarancji na zwrot towaru dostarczonego drogą elektroniczną, bez podania przyczyny żądania zwrotu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację Rozwoju Edukacji i Twórczości o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości, 81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1, mailowo pod adres fundacja@trenerkreatywnosci.pl lub kancelaria@mieroslawska.pl .

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji i Twórczości a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji i Twórczości a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji Rozwoju Edukacji i Twórczości.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Błędne Koło

BŁĘDNE KOŁO
SYTUACYJNA GRA SZKOLENIOWA

współpraca:

Motto:
„…Jakieś wydarzenie lub jakaś zmiana w jednym kraju – czy to upadek banku, krach na giełdzie lub rynku nieruchomości, czy to zabójstwo polityczne albo waluty – rozprzestrzenia się na inne i powoduje potężne turbulencje, pod wpływem których cały system meandruje w zupełnie nie przewidywanym kierunku…”

Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji.
Philips Kotler, John A. Caslione


W dzisiejszej – szybko, a nawet jeszcze szybciej – zmieniającej się rzeczywistości ciągle wyrastają przed nami nowe przeciwności. Wyrastają szybciej niż grzyby po deszczu. Prześcignięcie nieustannie rodzących się przeciwności zapewnia sukces Tobie i Twojej Firmie.

Uczestnicy w trakcie tej gry sytuacyjnej napotykają niecodzienne przeszkody, które przekształcają ich drogę w na pozór Błędne Koło. Poszczególne zadania są rozgrywane w atrakcyjnym terenie Kolibki Adventure Park. Żeby pokonać przeciwności potrzeba różnorodnych strategii, które nie są inwazyjne i nie stanowią zagrożenia dla Firmy. Celem każdego zadania jest kreatywne rozwiązanie problemu według, jakże niekonwencjonalnych zasad: rywalizując poprzez współpracę i współpracując poprzez rywalizację.

Ta sytuacyjna gra szkoleniowa pokaże jak różne bariery zniekształcają a nawet udaremniają prawidłowy przekaz w komunikacji interpersonalnej i jak skutecznie pokonywać takie utrudnienia. Element finansowy wprowadzony do rozgrywki w Błędnym Kole dostarczy błądzącym w nim dodatkowych emocji i ekscytacji. Tak samo jak w życiu: „jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze” – gra uświadomi, często pomijane, wzajemne zależności pomiędzy korzyściami finansowymi małego i dużego portfela.

Czytaj więcej


Mistrzostwo Świata w Twórczym Rozwiązywaniu Problemów w Praktyce

Zapewne każdy odpowie, że dwa jest mniejsze od siedem. Skutecznie zaprzeczyły temu Agnieszka Mierosławska z Sopotu i Aleksandra Szeliga z Warszawy. Jako Drużyna reprezentująca Fundację Rozwoju Edukacji i Twórczości z Sopotu & XII LO ZSSiO z Gdańska uczestniczyły w Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination ImagiNation w Knoxville, w USA. Ten program edukacyjny opiera się na pracy zespołowej dlatego większość uczestniczących drużyn liczy do 7 zawodników. Dlatego wszystkie zadania przygotowywane przez organizatorów są przewidziane dla takiej właśnie liczby uczestników. Tymczasem Aga i Ola startując zaledwie we dwie odniosły ogromny sukces – zwyciężając zdobyły Mistrzostwo Świata w Twórczym Rozwiązywaniu Problemów w Praktyce.


                    Aga i Ola                                                                         Każdy chce mieć zdjęcie z Mistrzyniami

Ich rozwiązanie wyzwania improwizacyjnego zaprezentowane na Uniwersytecie Stanowym Tennessee okazało się najlepszym przedstawieniem, zaś w drugiej konkurencji jakim są wyzwania błyskawiczne „na już” zdobyły tyle samo punktów, co inne drużyny 7-osobowe! W łącznej punktacji zwyciężyły w swojej kategorii drużyn studenckich. Tak więc udowodniły, że 2 może być większe od 7! Jest to największy sukces w 7-letniej historii polskiego Destination ImagiNation – OczyMa Wyobraźni…a. Czytaj więcej


Kraina Kreatywności – uznana marka edukacyjna

Fragment publikacji naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego pt.

WYCHOWANIE PRZEZ ŚWIAT FIKCYJNY
DLA ŚWIATA RZECZYWISTEGO

pod redakcją Ewy Rodziewicz i Małgorzaty Cackowskiej

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO – GDAŃSK 2011

Część V
Sztuka jako impuls dla wyobraźni.
[…]

Piotr Odyseyak Niewiadomski

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Dziecko w Krainie Kreatywności.
Odpowiedzialność wyboru wolnych pomysłów.

Dzięki działaniom artystycznym można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, ponadto wzmacniać przekonanie, iż bez ponoszenia odpowiedzialności nie można przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji. Podczas tworzenia dzieł prowadzący ćwiczenia podkreślają znaczenie i możliwości „wolnego wyboru” oraz wyjaśniają różne aspekty „odpowiedzialności tworzenia”. Zajęcia w Krainie Kreatywności mogą być uznane za interesujące i cenne jako uzupełniające w ramach działań terapeutycznych. Ich dodatkowym celem jest ćwiczenie z uczestnikami umiejętności efektywnego otwarcia się na działania jednostkowe i grupowe – umiejętności tak ważnej w relacjach społecznych XXI wieku. Kraina Kreatywności wpisuje się w nurt edukacji realizowanej w ramach nieszablonowych i nowatorskich programów edukacyjnych, które poprzez świat fikcyjny wychowują dla świata rzeczywistego.

Wyprawa do Krainy Kreatywności składa się z trzech etapów, chociaż dla postronnego obserwatora jest to ciąg twórczych doświadczeń przeprowadzanych na żywym organizmie – dlatego każde uczucie jest tutaj tak głębokie i tak istotne.

Pierwszym etapem jest oglądanie wystaw eksponowanych w galerii. W trakcie oglądania dzieł sztuki Mikołaj wydobywa z uczestników interpretacje tego, co widzą, co czują. Właśnie te emocje i wrażenia stają się podstawą zajęć warsztatowych w drugim etapie. Natomiast etap trzeci to omówienie i prezentacja dzieł stworzonych przez uczestników, co jest zakończeniem pobytu w Krainie Kreatywności. Ostatnimi słowami, które zawsze słyszą uczniowie, są podziękowania od prowadzących „za nowe inspiracje, których dostarczyli im uczestnicy” oraz wypowiadane niezmiennie przez Mikołaja gratulacje i słowa: „wszyscy jesteście artystami i nie bójcie się tworzyć!”.

Celem zajęć w Krainie Kreatywności jest pobudzenie dzieci i młodzieży do jak najszerzej rozumianej twórczości i chęci działania artystycznego. Kraina również pokazuje możliwości i efekty twórczego działania i myślenia, które odbiegają od tego, co zwykle jest realizowane podczas większości zajęć szkolnych w sposób tradycyjny. Udział w tym projekcie edukacyjnym ma pomóc uczestnikom w poznawaniu i rozumieniu szeroko rozumianej sfery sztuki i kultury, jak również ma dać impuls do odwiedzania instytucji kulturalnych. Tematem nadrzędnym i przewodnim projektu edukacyjno-artystycznego Kraina Kreatywności jest twórczość. Wszelkie działania artystyczne mają również pomagać uzewnętrzniać emocje, pragnienia i rozwijać dążenie do samorealizacji. To także forma komunikacji uczestnika z samym sobą i z innymi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbierania otaczającej rzeczywistości.

Kraina Kreatywności to jednodniowe zajęcia, których czas trwania wynosi około sześciu godzin, skierowane są do zorganizowanych grup szkolnych, liczących nie więcej niż trzydziestu trzech uczniów. Uczestnicy spotkania zapoznają się z różnorodnymi formami wypowiedzi twórczych i artystycznych oraz realizują własne, oryginalne projekty. W czasie kilkugodzinnych zajęć dzieci i młodzież biorą udział w warsztacie plastycznym, gdzie tworzą kompozycje malarskie i rzeźbiarskie, warsztacie kreatywnego i spontanicznego myślenia, warsztacie video-art, gdzie zapoznają się z technikami multimedialnymi. Każdy warsztat trwa około półtorej godziny na zasadzie rotacji. Tematy niektórych ćwiczeń, których rozwiązywanie staje się przygodą w Krainie Kreatywności, brzmią: Na czym polega kompozycja zamknięta, a na czym dynamiczna? Jak zrobić dobry portret? Jak wspólnie skonstruować dowolny pojazd, wykorzystując do tego cienie własnych rąk? Jak udoskonalić i zaskakująco ożywić reklamę? Do czego można wykorzystać niebieski balonik? Jak kolor wpływa na odbiór dzieła?

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od lat 7 do 18. Każdorazowo są dostosowane do poziomu wiekowego i rozwojowego uczestników oraz ich doświadczeń twórczych. Wiele grup odwiedza Krainę więcej niż jeden raz. Na przestrzeni czterech lat łącznie we wszystkich edycjach Krainy Kreatywności uczestniczyło ponad 120 grup uczniowskich, co daje liczbę bliską czterem tysiącom „młodych adeptów sztuki”. Kraina Kreatywności gościła m.in. w: redakcji „Gazety Wyborczej” w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, szkołach podstawowych i gimnazjach w Gdańsku i Gdyni, w Kolonii Artystów w Gdańsku i w plenerach Parku Oliwskiego z TVP1. Czytaj więcej


KONTAKT

Fundacja TAX z siedzibą w
81-553 Gdynia, ul. Bernadowska 1
(dawna Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości)

Adres do korespondencji: 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 77 C
+48 501 13 44 11
Adres e-mail: fundacja@trenerkreatywnosci.pl

Konto bankowe:
PKO BP
89 1020 1853 0000 9802 0242 6070

KRS 0000275430 z dn. 28 lutego 2007 r.
REGON 220380647
NIP 585-14-31-174

Piotr Niewiadomski
Prezes Zarządu Fundacji
piotr@taxszkolenia.pl